WE ARE EUROVIA. > Articles by: Eurovia Blog

Eurovia Blog

Njoftim Publik

Këto ditë keni patur mundësi të lexoni në shumicën e mediave lajmin rreth Shpalljes Publike që kompania EUROVIA ka fituar […]

Gratë në sektorin e ndërtim – një forcë që mungon

Fokusi i Javës së Grave në sektorin e ndërtimit është të rrisë ndërgjegjësimin për mundësitë që janë në dispozicion të grave në sektorin e ndërtimit dhe të theksojë rolin në rritje të grave në industri. Për këtë arsye

Intervistë me udhëheqësin e zyrës teknike

Ai ndjek dhe mban përgjegjësi për mbikqyrjen e zbatimit të projektit në kantier duke përfshirë këtu marrëdhëniet me nënkontraktorët dhe punëmarrësit e tjerë të projektit.

Intervistë me udhëheqësin e kantierit

Për të mësuar më detajisht detyrat e tij të përditshme dhe eksperiencën në Eurovia do të bisedojmë me të, të na flas vetë se si është të jesh pjesë e kompanisë më të madhe të ndërtimit në vend.