Еуровиа е компанија што ќе изврши реконструкција на основното училиште “Јоаким Крчовски” во Скопје.

Еуровиа е компанија што ќе изврши реконструкција на основното училиште “Јоаким Крчовски” во Скопје. На отворената постапка бр. 13/2017 година од страна на Министерството за образование и наука, договорот беше доделен на Еуровиа.

Станува збор за реконструкција на покривот и внатрешно реновирање на објектот, со вкупна вредност од 2,167,256,1 ден.

Објектот ќе биде завршен во септември 2017 година.