Изградбата на поликлиника е сложен и повеќеслоен процес кој бара внимателно планирање, координација и усогласеност со прописите за здравствена заштита. Од суштинско значење е да се вклучат здравствени работници, архитекти, градежни експерти и административен персонал за да се обезбеди успешно основање и функционирање на објектот.

Процесот обично започнува со внимателно планирање и дизајнирање. Здравствените центри мора да исполнуваат строги регулаторни и безбедносни стандарди. Архитектите и планерите на здравствените установи работат заедно за да создадат дизајн во кој се сместени медицинска опрема, соби за пациенти, административни канцеларии, места за чекање и други основни објекти.

Пред да започне изградбата, проектот мора да ги добие потребните дозволи и одобренија од локалните и националните власти. Ова често вклучува усогласеност со прописите за зонирање, упатствата на здравствениот оддел и градежните кодови.

Пред да се отвори за јавноста, здравствениот центар поминува низ ригорозни тестови и инспекции за да се осигура дека сите системи, вклучително и медицинската опрема, ги исполнуваат безбедносните и регулаторните стандарди.