Еyровиа започна со имплементација на веќе 6 активни проекти кои претставуваат зајакнување на инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво.

Опис на активни проекти:
– Комунална инфраструктура во Општина Боговиње
– Реконструција на постојана водоводна мрежа, канализација и фекални води во населбата Срава, Саук Чешма 1 и 2
– Проект за водоснабдување во с.Лојане
– Регулација на речно корито на Отљанска река во с. Отља
– Реконструкција на локален пат Тетово – Селце Делница од км 0+000 до км 2+113,48
– Изведба на корито на река и тротоар со урбана опрема, осветлување и пешачка патека во вкупна должина од 1,6 километри – Тетово

Овие проекти не се само број на извршени ниско градби, туку овие проекти се доказ за техничката подготвеност и квалитет со кој располага нашата компанија“ вели Ељмедин Адеми, Главен Извршен Директор на Еуровиа.
Комплетно реализирање на проектите планирано е до 2024 година.