Еуровиа презеде низок градежен проект за општина Гостивар и селата околу (Мало Турчан, Бањица и Чајле). Изградба на фекална и атмосферска канализација. Нашата работа се состои од ископ, инсталација на нов канализациски систем и асфалтирање на патишта.